Единствен состав

Пролом вода припаѓа на категоријата натриум-хидро-карбонатни, силициумски, алкални, олигоминерални и хипотермални води.

Teмпература на водата: 29-32°C.

Вкупна тврдост (dH) < 1.0

pH вредност: 8,8 - 9,2

Сув остаток на 180°C: 148 mg/l

CO2 (g/l): 0,0

Катјони (mg/l)            Aнјони (mg/l)

Na+: 47,80      HCO3-: 72,60

K+: < 0,50        Cl-: 2,00

Ca++: < 3         SO4--: 3,00

Mg++: < 0,10  F-: 0,12

 

Слаби електролити:

Метасилициумова киселина: 3.25 mg/l

Единствен состав
Пролом и Вашето здравје
Значењето и важноста на pH вредностите