Лична карта

Целосно име: Акционерско друштво "ПЛАНИНКА" Куршумлија
Скратено име: " ПЛАНИНКА " A.Д.
Адреса ул. Косовска 38
Место; 18430 Куршумлија;
Телефон:  027/381-344 
Факс:  027/381-512 
e-маил: :  office@planinka.rs 
ЕДБ:  100622505 
Maтичен број  07108079 
Бр. на решението за ДДВ: 120589364 
Шифра на дејност: 1107 

Потврда за извршена регистрација (ЕДБ)              Потврда за извршено евидентирање за ДДВ

Teковни сметки кај домашните банки

OTP Банкa 325-9500700018388-30 
Војвоѓанска банка 355-1023622-88 
Erste Банкa: 340-11003613-34 
Единствен состав
Пролом и Вашето здравје
Значењето и важноста на pH вредностите